Archeologia

Nasza oferta

Badania archeologiczne to filar działalności AKME decydujący o wyjątkowości firmy na rynku usług budowlanych. Nasza firma oferuje realizację usług archeologicznych poprzez wykonywanie badań archeologicznych oraz archeologiczno – architektonicznych w połączeniu z wykonywaniem wszelkich robót budowlanych – w szczególności rozbiórkowych, ziemnych i zabezpieczających zarówno wykopy pod planowane inwestycje kubaturowe jak i obiekty istniejące na terenach objętych ochroną konserwatorską.

Oferujemy kompleksowe realizacje usług archeologicznych i architektonicznych na terenie całej Polski, które obejmują:

1. Uzyskanie decyzji administracyjnych zezwalających na przeprowadzenie badań archeologicznych oraz architektonicznych wydawanych przez właściwy dla miejsca inwestycji Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, w tym m.in.:

 • przygotowanie wniosków,
 • opracowanie programów badań archeologicznych i architektonicznych,
 • uzyskanie zaleceń, wytycznych, opinii oraz uzgodnień konserwatorskich,
 • uzyskanie pisemnych zgód muzeów na przyjęcie zabytków pozyskanych podczas prac archeologicznych.

2. Realizacje:

 • badań powierzchniowych metodą AZP,
 • badań sondażowych,
 • nadzorów archeologicznych i architektonicznych.

3. Przeprowadzanie kompleksowych wyprzedzających badań archeologicznych i archeologiczno – architektonicznych.

4. Opracowanie wyników badań archeologiczno – architektonicznych oraz wykonanie sprawozdań z przeprowadzonych badań wraz ze złożeniem ich do właściwego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Współpraca

Jesteś zainteresowany współpracą ? Napisz do nas!

Oferujemy również dodatkowe prace związane z organizacją badań archeologicznych:

 • Ochrona i całodobowe zabezpieczenie terenu badań.
 • Wykonanie ogrodzenia terenu.
 • Nadzór saperski nad pracami badawczymi i ziemnymi.
 • Dopełnienie formalności związanych ze złożeniem w Wydziale Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego informacji o wytwarzanie odpadów.
 • Dopełnienie formalności związanych z zajęciami terenów pod realizację prac archeologicznych, w tym wykonanie projektów obsługi komunikacyjnej, organizacji ruchu zastępczego, uzyskanie zgód, zezwoleń i decyzji na zajęcia terenów.
 • Usunięcie wraz z wywozem mas ziemnych oraz gruzu powstałego przy rozbiórce przebadanych archeologicznie i architektonicznie fundamentów dawnej zabudowy.
 • Obsługa geodezyjna robót ziemnych.