Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego pn. „Bulwary Książęce etap II” we Wrocławiu (2017-2018)

Wrocław, ul. ks. Witolda 11-31

Inwestor: BPI Wrocław Spółka z o.o.

Zakres prac:

– nadzór archeologiczny

– badania archeologiczne

– badania architektoniczne.

Czas realizacji: 13.12.2017 r. – 20.07.2018 r.

Teren inwestycji leży na styku dwóch dawnych wysp odrzańskich: Wyspy Młyńskiej i Kępy Mieszczańskiej, intensywnie wykorzystywanych gospodarczo od średniowiecza do ostatniej wojny. Osadnictwo o miejskim charakterze poświadczają w tym rejonie liczne wzmianki historyczne z XIII – XV w. oraz znaleziska archeologiczne z tego samego czasu. Tereny te odnotowano po raz pierwszy w akcie lokacyjnym Wrocławia na prawie magdeburskim z 1261 r. (III. lokacja miasta). Intensyfikacja tutejszego osadnictwa przypada na czasy nowożytne, wówczas tereny te były wykorzystywane gospodarczo przez miasto (kompleks mieszczańskich urządzeń przemysłowych: młyn papierniczy, korowy, dwa zbożowe, dwa folusze, trak szlifiernia, ujęcie wodociągów, żuraw do wyciągania drewna spławianego Odrą), potem stały się częścią fortyfikacji Wrocławia (zwłaszcza „Szaniec na Kępie” – 1631-1632 r.), a w końcu zostały zabudowane w wyniku zagospodarowywania terenów pofortecznych.

W pierwszym etapie prac (18.01.-08.03.2018 r.) przeprowadzono badania architektoniczne reliktów kamienic mieszczańskich przy dawnej Werder Strasse, zbudowanych w 2. poł. XIX w. i pocz. XX w., po połączeniu obu wspomnianych wysp, funkcjonujących na tym terenie do 1945 r. i zniszczonych lub trwale uszkodzonych w wyniku działań wojennych podczas oblężenia Festung Breslau.

W kolejnym etapie prac (27.04.-20.07.2018 r.) wykonano badania archeologiczne zalegających poniżej nawarstwień i obiektów archeologicznych, związanych z funkcjonowaniem ww. wysp odrzańskich w okresie od średniowiecza do pocz. XIX w., zwłaszcza reliktów drewnianych konstrukcji falochronów i umocnień nabrzeża Odry w rejonie kanału, dzielącego obie wyspy, kanałów odwadniających, przyczółków mostowych, pozostałości zabudowy i infrastruktury.

Nadzór archeologiczny nad pracami budowlanymi prowadzony jest od 13.12.2017 r. do chwili obecnej.

Realizacja „Bulwary Książęce” w internecie:

generalniwykonawcy.pl

wroclaw.wyborcza.pl

gazetawroclawska.pl

polskatimes.pl

tuteraz.pl

tuwroclaw.com

gazeta-wroclaw.pl

wroclawianin.pl

tuwroclaw.com

tuwroclaw.com

wojewoda.pl

wroclaw.informator-lokalny.pl

adinfo24.pl

rmf.fm

propertydesign.pl

eurobuildcee.com

fotokresy.pl

tauber.com.pl