Archeologia

Home/Oferta/Archeologia

Badania archeologiczne to filar działalności AKME, decydujący o wyjątkowości firmy na rynku usług budowlanych. Przedsiębiorstwo proponuje unikatowe w skali kraju połączenie usług archeologicznych i budowlanych. Szczególnym polem działalności są badania wykopaliskowe na terenach staromiejskich objętych ścisłą ochroną konserwatorską. Firma prowadzi także specjalistyczne badania pod inwestycje drogowe.

Bogate doświadczenie w tej branży AKME zdobywało prowadząc prace badawcze na terenie całej Polski. Firma wzięła udział w programie Ministerstwa Kultury Dziedzictwo Kulturowe – ochrona zabytków archeologicznych, w ramach którego współfinansowane były ratownicze badania archeologiczne w województwie dolnośląskim i lubuskim. AKME otworzyło również specjalną bazę archeologiczną na Praczach Odrzańskich we Wrocławiu, w której znajdują się magazyny oraz pracownie konserwacji i dokumentacji zabytków.

Kompleksowe badania archeologiczno-architektoniczne

Firma AKME posiada szczególnie duże doświadczenie w prowadzeniu procesów inwestycyjnych w zespołach staromiejskich i śródmiejskich objętych ochroną konserwatorską poprzez wykonywanie badań archeologiczno-architektonicznych, wszelkich robót budowlanych, a w szczególności rozbiórkowych, ziemnych i zabezpieczających zarówno wykopy, jak i obiekty istniejące. Prace naszej firmy prowadzimy zgodnie ze standardami i wymogami jakościowymi ISO 9001: 2000. Szczegółowy zakres proponowanych przez naszą firm usług obejmuje:

 1. Przeprowadzenie nadzoru archeologicznego oraz badań powierzchniowych metodą AZP na terenie przeznaczonym pod inwestycje.
 2. Przeprowadzenie badań rozpoznawczo – weryfikacyjnych na stanowiskach zlokalizowanych wg Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, metodą wykopów sondażowych, które obejmuje:
  • przygotowanie dokumentów wymaganych od archeologa do uzyskania decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac archeologicznych, określonych w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r.(Dz. U. nr 165, poz.987), zwanym dalej Rozporządzeniem,
  • zgłoszenie rozpoczęcia i zakończenia prac archeologicznych zgodnie z § 20 ust. 3 pkt 1 Rozporządzenia;
  • badania rozpoznawcze prowadzone w celu określenia zasięgu stanowisk archeologicznych i koncentracji zabytków;
  • w przypadku odkrycia znalezisk archeologicznych zawiadomienie o dokonanym odkryciu Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w terminie do 3 dni,
  • Opracowanie wyników nadzoru archeologicznego w formie sprawozdania i przekazanie go Zamawiającemu oraz Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków;
 3. Przeprowadzenie kompleksowych, wyprzedzających ratowniczych badań archeologiczno – architektonicznych w poniższym zakresie:
  • Uzyskania zezwolenia Dolnośląskiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac archeologiczno – wykopaliskowych, a w tym przygotowanie i dostarczenie danych i
   dokumentacji potrzebnych do rozpatrzenia wniosku, określonych w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011r. (Dz. U. nr 165, poz. 987), zwanym dalej Rozporządzeniem,
  • Stałego nadzoru archeologicznego przy pracach ziemnych,
   – Oczyszczania powierzchni w rejonie wyprzedzających badań archeologicznych,
   – Wyprzedzających ratowniczych badań archeologicznych wraz z pełnym opracowanie wyników badań, niezbędnych do rozpoczęcia kolejnych etapów prac w obrębie planowanej inwestycji.
  • Po usunięciu humusu zostaną wykonane badania archeologiczne. Zakres tych prac obejmuje:
   – oczyszczenie reliktów architektury,
   – kompleksowe badania architektoniczne murów,
   – kompleksowe badania archeologiczne warstw i obiektów kulturowych,
   – mycie, pakowanie, segregacja, klejenie, metrykowanie, inwentaryzowanie, konserwacja materiałów zabytkowych,
   – konsultacje naukowe, ekspertyzy,
   – wykonanie dokumentacji fotograficznej,
   – wykonanie dokumentacjirysunkowej,
   – sporządzenie kart muzealnych,
   – prace redakcyjne (przerysy, powielanie i oprawy dokumentacji), itd.- przekazanie zabytków do muzeum,
  • i inne niezbędne do wykonania zlecenia konieczne do wypełnienia zakresu niniejszej umowy np.:
   • Spełnienie wymagań określonych w zezwoleniu na prowadzenie prac archeologicznych i wykopaliskowych oraz w Rozporządzeniu, a w tym wykonanie dokumentacji przebiegu prac i ich wyników;
   • Zgłoszenie rozpoczęcia i zakończenia prac wykopaliskowych zgodnie z § 20 ust. 3 pkt 1 Rozporządzenia;
   • Uzyskanie zgody i podpisu Dolnośląskiego Konserwatora Zabytków na protokołach odbioru częściowego i końcowego wykonania archeologicznych prac terenowych, umożliwiającego rozpoczęcie prac budowlanych na terenie objętym niniejszą umową, zgodnie z § 9 Rozporządzenia.

Prace dodatkowe związane z organizacją badań archeologicznych:

 1. Ochrona i całodobowe zabezpieczenie terenu badań,
 2. Wykonanie ogrodzenia terenu,
 3. Nadzór saperski nad pracami badawczymi i ziemnymi,
 4. Usunięcie i wywóz gruntu wraz z gruzem, powstałym przy rozbiórce przebadanych architektonicznie i archeologicznie fundamentów zabudowy,
 5.  Złożenie w Wydziale Środowiska i Rolnictwa wniosku o wytwarzaniu odpadów innych niż niebezpieczne,
 6. Obsługa geodezyjna dla robót ziemnych,
 7. Wykonanie projektu ruchu zastępczego na czas prowadzenia badań