Budownictwo

Home/Oferta/Budownictwo

AKME oferuje kompleksowe usługi w zakresie budownictwa. Szczególnie duże doświadczenie firma posiada w prowadzeniu procesów inwestycyjnych w zespołach staromiejskich i śródmiejskich objętych ochroną konserwatorską poprzez wykonywanie badań archeologiczno-architektonicznych, wszelkich robót budowlanych, a w szczególności rozbiórkowych, ziemnych i zabezpieczających zarówno wykopy, jak i obiekty istniejące.
Dodatkowym atutem oferty AKME są fachowe konsultacje naukowe w zakresie: archeologii, architektury, historii sztuki, konserwacji zabytków, geologii i hydrologii, budownictwa ogólnego.

Prace prowadzone sa zgodnie z wymogami SZJ ISO 9001-2000 oraz przepisami prawa europejskiego i polskiego.

Firma AKME – Zdzisław Wiśniewski Spółka z o.o., działająca na ogólnopolskim rynku inwestycyjnym od 1992 r. i współpracująca z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi ma przyjemność zaoferować swoje usługi i pokrótce zaprezentować swoją dotychczasową działalność.

Szczególnie duże doświadczenie firma AKME – Zdzisław Wiśniewski posiada w prowadzeniu procesów inwestycyjnych w zespołach staromiejskich i śródmiejskich objętych ochroną konserwatorską poprzez wykonywanie badań archeologiczno-architektonicznych, wszelkich robót budowlanych, a w szczególności rozbiórkowych, ziemnych i zabezpieczających zarówno wykopy, jak i obiekty istniejące.

Istotą powodzenia firmy AKME – Zdzisław Wiśniewski jest umiejętne połączenie prac projektowych, ziemnych i budowlanych z naukowo – badawczymi z dziedziny archeologii i historii architektury.

Zapewniamy naszym Klientom korzystną współpracę i usługi w zakresie:

 1. pozyskiwania gruntu i nieruchomości i ocena jego przydatności dla potrzeb Inwestora,
 2. uzyskanie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego i DWZiZT,
 3. wykonania wielobranżowej dokumentacji projektowej umożliwiającej uzyskanie Pozwolenia na budowę,
 4. uzgodnień i pozwoleń konserwatorskich i architektonicznych,
 5. opracowań archiwalnych, historycznych i urbanistycznych,
 6. wykonawstwa względnie inwestorstwa zastępczego w pełnym wymiarze lub też zgodnie z zapotrzebowaniem – ograniczone do przygotowania zabezpieczonego wykopu budowlanego,
 7. prac poprzedzających inwestycje, a w tym kompleksowych naukowych badań archeologicznych, archeologiczno – architektonicznych i archeologiczno – antropologicznych, spełniających warunki stawiane przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków,
 8. nadzorów budowlanych,
 9. prac geotechniczno – hydrologicznych,
 10. prac geodezyjnych,
 11. czynności poprzedzających inwestycję w zakresie prac ziemnych,
 12. pełnej obsługi w trakcie prac związanych z rozbudową i przebudową podziemnych instalacji infrastruktury miejskiej,
 13. prac rozbiórkowych,
 14. prac zabezpieczających ściany wykopu oraz fundamenty budynków sąsiadujących z wykopem,
 15. usuwania zanieczyszczeń gruntowych różnego pochodzenia, w tym niebezpiecznych wraz z konieczną wymianą gruntu,
 16. wykrywania i unieszkodliwiania niewypałów i niewybuchów.

Na zamówienie naszych Inwestorów zapewniamy fachową obsługę w zakresie konsultacji naukowych w poniższych dziedzinach:

 1. oceny przydatności nieruchomości dla płynnego przeprowadzenia inwestycji,
 2. projektowania wielobranżowego,
 3. antropologii,
 4. archeologii,
 5. architektury,
 6. historii sztuki,
 7. konserwacji zabytków
 8. geologii i hydrologii,
 9. budownictwa ogólnego.

Oferujemy kompleksowe wykonanie wykopu budowlanego (wraz z zaprojektowaniem i wykonaniem zabezpieczenia jego ścian) pod obiektem i wywóz gruntu wraz z gruzem, powstałym przy rozbiórce przebadanych architektonicznie i archeologicznie fundamentów zabudowy, w celu uzyskania wymaganej rzędnej projektowej posadowienia obiektu.

Dysponujemy odpowiednimi wyspecjalizowanymi zespołami do prac ziemnych i rozbiórkowych. Roboty te wymagają ciągłej i pełnej gotowości sprzętu, przy licznych przestojach spowodowanych specyfiką prac archeologicznych.

W szczególności nasze oferty obejmują deklarację podjęcia się działań jak poniżej:

 1. wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej umożliwiającej uzyskanie Pozwolenia na budowę, a w tym:
  1. wskazania lokalizacyjne, decyzje WZZT lub MPZP, (przygotowanie, kompletowanie niezbędnych dokumentów i zbieranie niezbędnych informacji, analiza zamierzeń Inwestora, wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego, nadzór nad wykonaniem i analiza wniosków Raportu oddziaływania na środowisko),
  2. wykonanie wstępnego projektu architektonicznego,
  3. wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego (wykonanie raportu oddziaływania na środowisko na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę, sporządzenie wielobranżowego Projektu budowlanego z uzgodnieniem przez rzeczoznawców BHP, uzgodnienie planszy zbiorczej sieci i projektu zagospodarowania terenu w ZUDTP),
  4. uzyskanie finalnej decyzji o pozwoleniu na budowę,
  5. wykonanie projektów przetargowych i wykonawczych,
  6. prowadzenie nadzoru autorskiego wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.
 2. wykonanie projektu ogrodzenia terenu działki dostosowanego do potrzeb inwestycji wraz ze zgłoszeniem do Wydziału Architektury i Budownictwa, oraz wykonanie i montaż ogrodzenia,
 3. obsługę geodezyjną, a w tym:
  1. wykonanie mapy do celów projektowych,
  2. okazanie i wytyczenie granic inwestycji,
  3. wytyczenie przebiegu linii płotu,
  4. wytyczenie przebiegu sieci istniejących na terenie inwestycji,
  5. założenie reperów roboczych,
  6. sukcesywne wykonywanie obmiarów metodą geodezyjną, sporządzanie cykliczne operatów geodezyjnych,
  7. tyczenie rzędnych dna wykopu,
  8. sporządzenie operatu powykonawczego.
 4. wykonanie projektu obsługi komunikacyjnej placu budowy na czas trwania inwestycji, zamontowanie wszelkich niezbędnych znaków ostrzegawczych, organizacja wjazdu i wyjazdu oraz budowa myjni dla kół pojazdów wyjeżdżających z budowy,
 5. wykonanie projektu ruchu zastępczego na czas prowadzenia badań i prac ziemnych wraz z realizacją tych robót polegających na oznakowaniu drogowym ruchu zastępczego i odtwarzaniu nawierzchni,
 6. wykonanie projektu rozbiórki i realizacja prac rozbiórkowych z wywozem i utylizacją materiału porozbiórkowego, a w tym także sporządzenie niezbędnych wniosków i zgłoszenie o wytwarzaniu odpadów zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami),
 7. wykonanie zabezpieczenia sieci uzbrojenia podziemnego, kolidujących z wykopem,
 8. wykonanie projektu przekładek sieci kolidujących z wykopem i przyłączy, uzyskanie Pozwolenia na budowę oraz realizacja tych prac,
 9. przeprowadzenie badań hydro – geologicznych dla celów projektowych i sporządzenie dokumentacji lub opinii geologiczno- inżynierskiej,
 10. wymiana, zagęszczenie i stabilizacja gruntu,
 11. inwentaryzacja zieleni na terenie badań oraz przeprowadzenie wycinki lub przesadzenia drzew i krzewów,
 12. ocena stanu technicznego okolicznych budynków sąsiadujących z planowaną inwestycją w celu uniknięcia ewentualnych roszczeń wobec Inwestora,
 13. prowadzenie monitoringu stanu technicznego okolicznych budynków podczas realizacji prac ziemnych, zabezpieczających i odwodnieniowych poprzez założenie punktów pomiarowych kontrolowanych trójkierunkowo,
 14. przeprowadzenie kompleksowych, wyprzedzających ratowniczych naukowych badań archeologicznych, archeologiczno–architektonicznych oraz archeologiczno-antropologicznych w poniższym zakresie:
  1. uzyskania zezwolenia Dolnośląskiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac archeologiczno-wykopaliskowych, a w tym przygotowanie i dostarczenie danych i dokumentacji potrzebnych do rozpatrzenia wniosku,
  2. zdjęcie nadkładu ziemi i oczyszczenie powierzchni w rejonie wyprzedzających badań archeologicznych,
  3. wyprzedzających ratowniczych badań archeologicznych wraz z pełnym opracowaniem wyników badań, niezbędnych do rozpoczęcia kolejnych etapów prac w obrębie planowanej inwestycji,
 15. Wykonanie wykopu budowlanego pod obiektem i wywóz gruntu wraz z gruzem, powstałym przy rozbiórce przebadanych architektonicznie i archeologicznie fundamentów zabudowy, w celu uzyskania wymaganej rzędnej projektowej posadowienia obiektu.W tym miejscu dla zrozumienia naszych oczekiwań finansowych przedstawiamy złożoną metodologię przeprowadzania tych robót:
  1. zdjęcie wierzchniej warstwy gruntu w celu odsłonięcia i ręcznego oczyszczenia powierzchniowych elementów badanych,
  2. zdjęcie warstw zasypiskowych, wyrównawczych zawierających również gruz ceglany i żelbetowy w celu udostępnienia terenu inwestycji do prowadzenia badań archeologiczno-architektonicznych (prace te zostaną wykonane z należytą starannością, tak, aby nie uszkodzić istniejącej substancji zabytkowej,
  3. wyburzenie reliktów zabudowy i wywiezienie ich na wysyp, po wykonaniu badań architektonicznych i uzyskaniu stosownego pozwolenia konserwatorskiego,
  4. przygotowanie terenu pod dalsze badania archeologiczne ewentualnych reliktów starszego osadnictwa,
  5. uformowanie na terenie badań hałdy ziemi na odkład do przesiania,
  6. wywóz gruntu wraz z gruzem, powstałym przy rozbiórce przebadanych architektonicznie i archeologicznie fundamentów i innych pozostałości zabudowy.

  Reasumując, roboty te wymagają ciągłej i pełnej gotowości sprzętu do prac ziemnych, przy licznych przestojach spowodowanych specyfiką prac archeologicznych i nie jest to standardowe wykonywanie prac ziemnych przy wykopie budowlanym.

 16. usuwanie z terenu inwestycji i utylizacja gruntów zanieczyszczonych z jednoczesną wymianą gruntów nienośnych poprzedzona sporządzeniem projektu rekultywacji gruntów,
 17. zabezpieczenie ścian wykopu ściankami Larsena lub innymi z zastosowaniem najnowszych osiągnięć budowlanych i technologicznych:
  1. ścianki Larsena
   W celu uniknięcia wpływu dynamicznych oddziaływań na sąsiednie budynki oraz sieci profile Larsena można wprowadzać w grunt metodą wciskania grodzic, pozostałe – metodą wibracyjną nierezonansową. Ścianki zostaną zakotwione w gruncie tymczasowymi kotwami gruntowymi lub rozparte rozporami rurowymi za pośrednictwem oczepów stalowych.
  2. ściana szczelinowa
   Zabezpieczenie ścian wykopu ścianą szczelinową z rozparciem rozporami i wykonaniem baretów pod strop przy wykopie podstropowym lub wzmocnienie kotwami gruntowymi.
  3. ścianka berlińska,
 18. zabezpieczenie fundamentów sąsiednich budynków metodą pali Jet grouting,
 19. zamontowanie instalacji odwodnieniowej i prowadzenie odwodnienia wykopu przy zastosowaniu systemu tymczasowego odwodnienia złożonego z pomp odwodnieniowych umieszczonych w studniach głębinowych oraz instalacji odprowadzającej wodę,
 20. doprowadzenie na teren inwestycji wszelkich mediów koniecznych do funkcjonowania zaplecza placu budowy,
 21. prowadzenie ciągłego nadzoru uprawnionych służb saperskich w czasie robót ziemnych i archeologicznych, wykrywanie na terenie inwestycji niewypałów i niewybuchów oraz unieszkodliwianie i wywóz do utylizacji odkrytych niewypałów i niewybuchów,
 22. zapewnienie ochrony terenu budowy przez koncesjonowaną firmę ochroniarską.

Firma AKME – Zdzisław Wiśniewski współpracuje z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi w zakresie realizacji inwestycji budowlanych na terenie całego kraju, a szczególnie Wrocławia i Dolneg Śląska.

Prace naszej firmy prowadzimy zgodnie ze standardami i wymogami jakościowymi ISO 9000: 2001 oraz przepisami prawa europejskiego i polskiego, a w szczególności:
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane
(Dz. U. z 1994r. Nr 89, poz. 414, Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118, Nr 170, poz. 1217),

2. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Dz. U. z 2004r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, Dz. U. z 2005r. Nr 113, poz. 1087, Dz. U. z 2006r. Nr 45, poz. 319),

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach
(Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami),

4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 880, Dz. U. z 2005r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087).

5. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011r w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych. (Dz. U. nr 165, poz. 987) badań archeologicznych.

6. Ustawa z dnia 24 lutego 2006 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(Dz. U. z dnia 28 marca 2006 r.)

Za jakość świadczonych przez nas usług zostaliśmy uhonorowani: Godłem Teraz Polska, Dolnośląskim Certyfikatem Gospodarczym, Certyfikatem Solidna Firma i Biała Lista, Medalem Europejskim dla usług, Orłem Polskiego Budownictwa, Fair Play, Lider Rynku, Euro Lider , Gazele Biznesu.

Najlepszą wizytówką naszej firmy jest dotychczasowy jej dorobek; wybudowane obiekty, przygotowane tereny pod budowę i przeprowadzone prace archeologiczno-architektoniczne. Z naszym udziałem były realizowane między innymi takie obiekty:

Centra Handlowo – Usługowe:

 1. IDYLLA ul. Na Ostatnim Groszu/Horbaczewskiego, we Wrocławiu, inwestor Geant Polska Sp. z o.o.
 2. Galeria LEGNICKA przy ulicy Legnickiej we Wrocławiu, Legnicka Development S.A.
 3. Galeria Dominikańska przy pl. Dominikańskim we Wrocławiu, inwestor ECE Projectmanagement Polska Sp. z o.o.
 4. Outlet Factory ul. Mińska, we Wrocławiu, inwestor Neinver Polska Sp. z o.o.
 5. Kaufland przy ulicy Legnickiej we Wrocławiu, inwestor Prod-Bud Sp. z o.o.
 6. Lidl przy ulicy Braniborskiej we Wrocławiu, inwestor LiDL Polska Sp. z o.o.
 7. CH Renoma przy Placu Czystym we Wrocławiu, inwestor DTC Renoma Sp. z o.o.
 8. OBI przy ulicy Długiej, we Wrocławiu, inwestor OBI Centrala Systemowa Sp. z o.o.
 9. AUCHAN, we Wrocławiu i Sosnowcu, inwestor Auchan
 10. Howell Complex, przy ul. Szewskiej we Wrocławiu, inwestor Howell S.A.

Budynki Biurowo – Usługowo – Mieszkalne:

 1. Bema Plaza przy Placu Bema we Wrocławiu, inwestor Ghelamco Poland Sp. z o.o.
 2. Justin Centre przy ul. Krawieckiej we Wrocławiu, inwestor S.J.M. Development Sp. z o.o.
 3. Ogrody Grabiszyńskie, przy ulicy gen. Hallera we Wrocławiu, inwestor Stellar Polska Sp. z o.o.
 4. CEE Centrum przy ul. Oławskiej we Wrocławiu, inwestor CEE Centrum
 5. Galeria Italiana przy ul. Więziennej we Wrocławiu, inwestor Italiana Construzioni Sp. z o.o.
 6. Wydział Prawia i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego przy Placu Uniwersyteckim we Wrocławiu, inwestor Uniwersytet Wrocławski
 7. Herbarium przy ul. Mieszka I we Wrocławiu, inwestor Uniwersytet Wrocławski
 8. Szewska Centre przy ul. Wita Stwosza/Szewskiej we Wrocławiu, inwestor Wratislavia Invest Company Sp. z o.o.

Obiekty Rozrywkowo-Rekreacyjne:

 1. AQUAPARK przy ul. Borowskiej we Wrocławiu, inwestor Wrocławski Park Wodny S.A.
 2. Salon MEGASTORE EMPIK, Rynek Wrocław, inwestor EMPIK Sp. z o.o.
 3. Multikino ITI przy ul. Ks. Witolda we Wrocławiu, inwestor M-Investment Sp. z o.o.
 4. Multikino Helios przy ul. Kazimierza Wlk. we Wrocławiu, inwestor Grupa Inwestycyjna Wratislavia Sp. z o.o.

Hotele:

 1. Holiday Inn przy ul. Piłsudzkiego we Wrocławiu, inwestor A.G.I.B. Euro Invest Sp. z o.o.
 2. Sofitel Wrocław przy ul. Św. Mikołaja, inwestor Financial Invest Group Sp. z o.o.
 3. Radisson SAS przy ul. Purykniego we Wrocławiu, inwestor Hotel Akademia Sp. z o.o.
 4. Maria-Magdalena Qubus Hotel, przy ul. Marii Magdaleny we Wrocławiu, inwestor APS Consulting

Stacje paliw koncernów BP, Shell, Neste, Aral, DEA, Auchan na terenie całej Polski,

O możliwościach i umiejętnościach naszej firmy świadczy renoma inwestorów, którzy
zawierzyli nam realizację własnych przedsięwzięć. Zobacz nasze Referencje.